ייפוי כוח מתמשך לעומת חלופות אחרות

 ייפוי כוח מתמשך לעומת חלופות אחרות: לתכנן את העתיד לשקט אישי ומשפחתי

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18), התשע”ו – 2016 נועד להקטין את התערבותם של בית המשפט והאפוטרופוס הכללי בחייו של אדם שלא יכול לנהל את ענייניו הרפואיים, הרכושיים והאישיים, כולם או חלקם בעצמו, מתוך הכרה בזכות היסוד של כל אדם לשמירה על כבודו, רכושו וחירותו.

החידוש הגדול של התיקון לחוק הוא כלי משפטי שנקרא “ייפוי כוח מתמשך“.

בייפוי כוח מתמשך יכול כל אדם כשיר, שמלאו לו 18 שנים, לקבוע מראש מי יהיה האדם שיטפל בו, במי יתייעץ האדם שימנה, באלו עניינים האדם שימנה (הנקרא “מיופה כוח”), יהיה רשאי לטפל, ובאלו עניינים יהיה חייב לדווח לאנשים אחרים (המכונים “מיודעים”), באלו עניינים האדם שימנה יהיה חייב לקבל הסכמה מאחרים, שאת זהותם הממנה קובע, ואם ההסכמה צריכה להינתן מראש או בדיעבד – בעניין מסוים או בכל העניינים.

ייפוי כוח מתמשך נערך מראש על ידי אדם כשיר, אך נכנס לתוקף רק לאחר שהאדם שחתם עליו הפך לא כשיר לטפל בעצמו בענייניו, כולם או חלקם. 

בייפוי הכוח המתמשך הממנה (הנקרא “מייפה כוח”) יכול לקבוע מתי ואיך הוא ייחשב לא כשיר לנהל את ענייניו באופן שיצדיק כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. למשל – קביעת רופא משפחה או רופא מקצועי אחר המכיר אותו או פסיכוגריאטר, או בכל דרך אחרת, שלדעת הממנה תשמור על האינטרסים שלו ולא תשרת סכסוך ירושה עתידי בין יורשיו. מסיבה זו, מיופה הכוח לבדו לא יכול לקבוע שמי שמינה אותו הפך ל”לא מבין בדבר” ושהגיע המועד להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך.

הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך קביעה כללית כי מיופה הכוח,  לבדו או בהסכמה או בהתייעצות עם אחרים, יהיה מוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות למי שמינה, או לפרט את רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים באמצעות קביעת הנחיות מקדימות מראש.

הממנה יכול למנות מיופה כוח אחד לכל ענייניו או למנות אדם אחד לטפל בענייניו האישיים ואדם אחר לענייני רכוש. הממנה יכול למנות מספר מיופי כוח לאותו עניין ויכול למנות מחליפים עתידיים, למקרה שמיופה הכוח שמינה (למשל אשתו) כבר לא יהיו כשירים בעצמם למלא את התפקיד.

הממנה רשאי לקבוע את הדרך שבה יהיה פיקוח על פעולות מי שמינה לטפל בענייניו,  למשל לקבוע כי בענייני רכוש הוא יגיש דו”ח שנתי לאפוטרופוס הכללי, לקבוע אם הוא יהיה זכאי לקבל שכר ומה היקף השכר שיקבל וכן לתת הוראות בעניין החזר הוצאות שיוציא מיופה הכוח במילוי תפקידו.

הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך, כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך והודעה על פקיעת תוקפו נרשמת במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

ניתן בכל עת לשנות את ייפויי הכוח המתמשך בחתימה על ייפוי כוח מתמשך חדש. שינוי של פרטים טכניים הנוגעים, למשל, לשינוי כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל של מייפה הכוח, מיופה הכוח והמיודעים נעשית בדרך של מילוי טופס “עדכון פרטים” ואין צורך לחתום על ייפוי כוח מתמשך חדש. כל שינוי מהותי בייפוי הכוח המתמשך מחייב עריכה והגשה של ייפויי כוח מתמשך חדש.

ייפוי הכוח יפקע במותו של הממנה או במותו של הממונה או כאשר הממונה לא כשיר או לא רוצה להמשיך בתפקיד. בנוסף, הממנה יכול לקבוע תנאים בהם מיופה כוח לא יהיה ראוי להמשיך בתפקידו זה.

ואלה העניינים העיקריים שייפוי כוח מתמשך עוסק בהם:   

עניינים אישיים הנוגעים לרווחתו של האדם הממנה, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו ולעניינים חברתיים, כגון: מתן הוראות, מתי ואם לשכור עבורו עובד זר, אם רצונו להזדקן בביתו ובאיזה נסיבות הוא מסכים לעבור לדיור מוגן או למוסד סיעודי.

עניינים רכושיים  הנוגעים לטיפול בכלל נכסיו והתחייבויותיו של הממנה, מאיזה מקורות כספיים ימומנו צורכי מחייתו, השהיה בדיור מוגן או במוסד סיעודי – למשל; מכירה או השכרה  של דירת המגורים, והוראות בקשר לניהול כספים בחשבונות הבנק ובקשר לכל רכוש אחר.

עניינים רפואיים למצבי שגרה, כגון:  מי הרופאים שהוא מעדיף שיטפלו בו, מי הוא לא רוצה שיטפל בו, הוראות בעניינים רפואיים שוטפים בנושא בדיקות שגרתיות ותרופות קבועות.

ניתן לערוך בנפרד מסמך “הנחיות רפואיות מקדימות” ולקבוע בו מראש הוראות בדבר סירוב לקבל טיפולים מצילי חיים בשלב בו הממנה יוגדר כ”חולה הנוטה למות”,  קרי,  מי שמצבו הרפואי צופה כי נותרו לו עד 6 חודשים לחיות. ייפוי כוח מסוג זה דורש מתן הסברים בדבר סוגי הטיפולים מאריכי החיים הקיימים, והמשמעות של סירוב לקבלם. ההסברים ניתנים על ידי רופא וההנחיות הרפואיות המקדימות נשלחות למשרד הבריאות.

גם מיופה כוח כפוף למגבלות החוק ובמקרים שמנויים בחוק – כמו מכירה של דירה הממנה או השקעת כספים מעבר לתקרה המותרת בחוק או השקעת כספים בערוצים לא סולידיים – מיופה הכוח יהיה חייב לקבל הסכמה מוקדמת מבית המשפט לענייני משפחה לביצוע הפעולה.

ייפוי כוח מתמשך הוא לא תחליף לצוואה:  בצוואה אדם קובע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו, ואילו בייפוי כוח מתמשך  אדם קובע מה ייעשה בכל ענייניו:  הרכושיים, הרפואיים והאישיים, מרגע שהוא לא יכול לטפל בהם בעצמו ועד למועד פטירתו.

 ייפוי כוח כללי הוא לא תחליף לייפוי כוח מתמשךאדם, שממנה אחר בייפוי כוח כללי לטפל בענייניו, מאפשר למי שמינה לפעול בשמו ובמקומו, בזמן שהוא עצמו כשיר לבצע את אותן פעולות בעצמו. כאשר מייפה הכוח לא כשיר לטפל בענייניו בעצמו ייפוי הכוח הכללי פוקע.

ייפוי כוח מתמשך נועד להחליף צורך בפניה לבית משפט למינוי אפוטרופוס לאדם לא כשיר:  לפני התיקון לחוק, הדרך היחידה של בן משפחה לטפל באדם לא כשיר הייתה להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש או לשניהם, לפי הצורך.

במקרה שבני המשפחה הקרובה לא מגיעים להסכמה ביניהם על הצורך במינוי אפוטרופוס, או על זהות האפוטרופוס שימונה, פורץ סכסוך שמובא לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, ושופט נדרש להכריע האם למנות אפוטרופוס, באיזה עניין ומי ימונה. ברוב המקרים בהם פורץ  סכסוך בין קרובי המשפחה, בית המשפט ייטה למנות אדם שלישי מטעמו שאינו קשור למשפחה לתפקיד האפוטרופוס כגון עמותת “רעות לאפוטרופסות” או “המרכז לאפוטרופסות” – דבר שמפקיע מהמשפחה לחלוטין את השליטה ברכוש מי שמונה לו אפוטרופוס.

אדם שמונה לו אפוטרופוס, מאבד לחלוטין את הזכות לכיבוד רצונו, וכן כן את האוטונומיה שלו לקבל החלטות בענייניו. האפוטרופוס שמונה יקבל במקומו ובשמו לפי שיקול דעתו את כל ההחלטות, למעט מקרים המנויים בחוק, בהם האפוטרופוס חייב לקבל הסכמה של בית המשפט לפעולה,  למשל במכירת נכס מקרקעין של אדם שמונה לו אפוטרופוס.

מתי ימונה אפוטרופוס: על פי רוב בני משפחה יפנו לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס בשני מקרים: הראשון – במקרה שהבנק חושש שבן משפחה אחר, ולא בעל החשבון, שולט בפעולות בחשבון הבנק, ויש לבנק יסוד להאמין שבעל החשבון לא כשיר לנהל את החשבון, הבנק ידרוש, כתנאי לביצוע פעולות בחשבון הבנק, להמציא לו מבית משפט צו למינוי אפוטרופוס לרכוש.     השני – כאשר לרופא נדמה שאדם שעומד לקבל טיפול רפואי לא כשיר לתת “הסכמה מדעת”  לטיפול – קרי: לא מבין איזו פעולה רפואית הוא עומד לעבור ואת ההשלכות ואת הסיכונים הכרוכים בטיפול זה –  ועל כן הוא יסרב להעניק טיפול רפואי מבלי שיוצג לו צו מינוי אפוטרופוס לגוף של אדם אחר שיוכל לתת הסכמה לטיפול, למעט במקרה חירום רפואי, בשים לב שמתן טיפול רפואי ללא “הסכמה מדעת” נחשב על פי חוק לתקיפה.

תומך החלטות הוא לא תחליף לייפוי כוח מתמשך: לאחר התיקון לחוק קיימת חלופה נוספת למינוי אפוטרופוס –  לבקש מבית המשפט לענייני משפחה למנות “תומך החלטות”. “תומך החלטות” הוא אדם שמסייע לאדם כשיר חלקית בקבלת החלטות בעניינים שונים וביישומן. מינוי תומך החלטות לא שולל את הזכות לכיבוד רצונו ואת האוטונומיה של האדם, וההחלטות נותרות בשליטת הממנה.

למינוי של “תומך החלטות” יש שני חסרונות בולטים: הראשון – מינוי שלו מחייב פניה לבית המשפט, והשני – חלופה זו לא תהיה רלבנטית כאשר הממנה לא יהיה כשיר לנהל את ענייניו בעצמו – גם  עם העזרה של תומך החלטות.

המחיר: לשכת עורכי הדין המליצה לאחרונה כי שכר הטרחה המינימאלי בעד הכנת ייפוי כוח מתמשך יעמוד על 5,000 ₪ ומע”מ ליחיד ו- 7,500 ₪ ומע”מ לזוג.

מי שלא עורך ייפוי כוח מתמשך מוותר הלכה למעשה על הזכות לשלוט בענייניו, בשעה שלא יהיה עוד כשיר לטפל בהם בעצמו.

 ===

נכתב על ידי גבריאלה רוזן ברמן, עו”ד, נוטריון ומגשרת     

המאמר נועד לתת מושג כללי בנושאים המוזכרים בו, הוא אינו מתיימר למצות עד תום את הנושאים הנזכרים בו  ולא נועד להחליף ייעוץ משפטי למקרה פרטי.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print